Tuyên Chiến Bang

Tuyên Chiến Bang

Hướng Dẫn
 • Thời gian: 12:00 – 23:55.
 • Đối tượng: Tất cả các bang hội trong server.
 • Bang chủ và Bang phó được chọn bang chỉ định trong server để tuyên chiến tại giao diện: Bang hội => Hoạt động => Tuyên chiến Bang => Tuyên chiến.

 • Tại giao diện Tuyên chiến Bang, chọn bang và thời gian muốn Tuyên chiến.

 • Tuyên chiến Bang cần Qũy Tuyên chiến, Qũy Tuyên chiến là phí bảo trì 1 ngày của bang mình cộng với phí bảo trì 1 ngày của bang mục tiêu.
 • Sau khi tuyên chiến sẽ trừ quỹ bang, nếu bang mục tiêu không ứng chiến sẽ hoàn trả 95% quỹ bang.
Quy Tắc
 • Trong thời gian Tuyên chiến không được rời bang, không được thu nhận bang chúng và gộp bang.
 • Tại bản đồ ngoài thành và Thành bang chủ động tấn công người chơi bang địch không tăng điểm PK.
 • Mỗi khi diệt 1 người chơi bang địch sẽ nhận điểm tiêu diệt.
 • Tuyên chiến kết thúc, bên có điểm cao sẽ thắng, nhận 50% quỹ tuyên chiến.
Cách Chơi
 • Trong thời gian Tuyên chiến, tại bản đồ ngoài thành, cách 11 phút sẽ ngẫu nhiên xuất hiện và tạo mới 3 điểm Chiếm Lĩnh.
 • Mỗi khi chiếm lĩnh 1 vị trí đủ 30 giây sẽ tăng điểm chiếm lĩnh.
 • Lưu ý: Ở điểm chiếm lĩnh phải có người của bang mới duy trì trạng thái chiếm lĩnh.
 • Hình ảnh hoạt động:

PR code
Chat với chúng tôi